70+ Socrates QuotesSocrates

De Griekse filosoof Socrates is in 469 voor Christus geboren in Athene. Vooral de dialogen met zijn leerlingen Plato en Xenophon over filosofische onderwerpen zijn bekend geworden.

Op 70 jarige leeftijd wordt in 399 voor Christus hij ter dood veroordeeld nadat hij beschuldigd is van goddeloosheid en het bederven van de jeugd.


Socrates quotes

Be nicer than necessary to everyone you meet: everyone is fighting some kind of battle.
Wees aardiger dan nodig voor iedereen die je tegenkomt: iedereen vecht de een of andere strijd.

The secret of change is to focus all of your energy not on fighting the old, but on building the new.
Het geheim van verandering is om al je energie niet te richten op het bestrijden van het oude, maar op het bouwen van het nieuwe.

Smart people learn from everything and everyone, average people from their experiences and stupid people already have all the answers.
Slimme mensen leren van alles en iedereen, gemiddelde mensen van hun ervaringen en domme mensen hebben alle antwoorden al.

Strong minds discuss ideas, average minds discuss events, weak minds discuss people.
Sterke geesten bespreken ideeën, gemiddelde geesten bespreken gebeurtenissen, zwakke geesten bespreken mensen.

An unexamined life is not worth living.
Een niet onderzocht leven is het niet waard om geleefd te worden.

I cannot teach anybody anything: I can only make them think.
Ik kan niemand iets leren: ik kan ze alleen maar aan het denken zetten.

Silence is a profound melody, for those who can hear it above all the noise.
Stilte is een diepzinnige melodie voor wie het boven al het lawaai kan horen.

To know, is to know that you know nothing. That is the meaning of true knowledge.
Weten, is weten dat je niets weet. Dat is de betekenis van ware kennis.

An honest man is always a child.
Een eerlijk man is altijd een kind.

Contentment is natural wealth; luxury is artificial poverty.
Tevredenheid is natuurlijke rijkdom; luxe is kunstmatige armoede.

I am not an Athenian or a Greek, but a citizen of the world.
Ik ben geen Athener of Griek, maar een wereldburger.

Nothing is so well learned as that which is discovered.
Niets is zo goed geleerd als dat wat ontdekt wordt.

The only true wisdom is in knowing you know nothing.
De enige ware wijsheid is dat je weet dat je niets weet.


To find yourself, think for yourself.
Om jezelf te vinden, denk voor jezelf.

We can easily forgive a child who is afraid of the dark: the real tragedy of life is when men are afraid of the light.
We can easily forgive a child who is afraid of the dark: the real tragedy of life is when men are afraid of the light.

How many are the things I can do without.
Er zijn zoveel dingen waarmee ik zonder kan.

It is not living that matters but living rightly.
Het gaat niet om het leven, maar om het juiste leven.

The mind is everything: what you think you become.
De geest is alles: wat je denkt dat je wordt.

If a man is proud of his wealth, he should not be praised until it is known how he employs it.
Als een man trots is op zijn rijkdom, moet hij niet worden geprezen totdat bekend is hoe hij het gebruikt.

Life contains but two tragedies: one is not to get your heart’s desire, the other is to get it.
Het leven bevat maar twee tragedies: de ene is niet je hartsverlangen te krijgen, de andere is het wel te krijgen.

To be uncertain is to be uncomfortable but to be certain is to be ridiculous.
Onzeker zijn is ongemakkelijk zijn, maar zeker zijn is belachelijk zijn.

Education is the kindling of a flame, not the filling of a vessel.
Onderwijs is het aansteken van een vlam, niet het vullen van een vat.

I shall never fear or avoid things of which I do not know.
Ik zal nooit bang zijn voor of dingen vermijden waarvan ik niets weet.

Prefer knowledge to wealth, for the one is transitory, the other perpetual.
Verkies kennis boven rijkdom, want het ene is vergankelijk, het andere eeuwigdurend.

Understanding a question is half an answer.
Een vraag begrijpen, is het halve antwoord.

There is no learning without remembering.
Er is geen leren zonder te onthouden.Veld met lavendel met daarvoor de Socrates quote: "Smart people learn from everything and everyone, average people from their experiences and stupid people already have all the answers.".
Wijze Socrates quote: Smart people learn from everything and everyone, average people from their experiences and stupid people already have all the answers.


He is a man of courage who does not run away but remains at his post and fights against the enemy.
Hij is een man van moed die niet wegloopt maar op zijn post blijft en vecht tegen de vijand.

He who is not contented with what he has, would not be contented with what he would like to have.
Wie niet tevreden is met wat hij heeft, zou niet tevreden zijn met wat hij zou willen hebben.

Do not be angry with me if I tell you the truth.
Wees niet boos op mij als ik je de waarheid vertel.

Every action has its pleasure and its price.
Elke actie heeft zijn plezier en zijn prijs.

One should never do wrong in return, nor mistreat any man, no matter how one has been mistreated by him.
Men mag nooit verkeerd doen in ruil, noch iemand mishandelen, ongeacht hoe iemand door hem is mishandeld.

The comic and the tragic lie inseparably close, like light and shadow.
Het komische en het tragische zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zoals licht en schaduw.

Wisdom begins in wonder.
Wijsheid begint met verwondering.

I am a citizen of the world, and my nationality is goodwill.
Ik ben een wereldburger en mijn nationaliteit is goede wil.

The easiest and noblest way is not to be crushing others but to be improving yourselves.
De gemakkelijkste en nobelste manier is om anderen niet te verpletteren, maar om jezelf te verbeteren.

We cannot live better than in seeking to become better.
We kunnen niet beter leven dan proberen beter te worden.

Nothing is to be preferred before justice.
Niets heeft de voorkeur boven gerechtigheid.

There is no possession more valuable than a good and faithful friend.
Er is geen bezit waardevoller dan een goede en trouwe vriend.

True perfection is a bold quest to seek: only the willing and true of heart will seek the betterment of many.
Ware perfectie is een gedurfde zoektocht om te zoeken: alleen de bereidwilligen en ware van hart zullen de verbetering van velen zoeken.


Nature has given us two ears, two eyes, and but one tongue to the end that we should hear and see more than we speak.
De natuur heeft ons twee oren, twee ogen en maar één tong, zodat we meer zouden horen en zien dan dat we spreken.

Beware the barrenness of a busy life.
Pas op voor de onvruchtbaarheid van een druk leven.

False words are not only evil in themselves, but they infect the soul with evil.
Valse woorden zijn niet alleen kwaad op zich, maar ze infecteren de ziel met het kwaad.

The value of a man is measured in the number of those who stand beside him, not those who follow.
De waarde van een mens wordt gemeten in het aantal mensen dat naast hem staat, niet in degenen die volgen.

I know that I am intelligent because I know that I know nothing.
Ik weet dat ik intelligent ben omdat ik weet dat ik niets weet.

The years wrinkle our skin but lack of enthusiasm wrinkles our soul.
De jaren rimpelen onze huid, maar gebrek aan enthousiasme rimpelt onze ziel.

It is better to change an opinion than to persist in a wrong one.
Het is beter om van mening te veranderen dan te volharden in een verkeerde.

The secret of happiness, you see, is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less.
Het geheim van geluk, zie je, wordt niet gevonden in het zoeken naar meer, maar in het ontwikkelen van het vermogen om te genieten van minder.

Once made equal to man, woman becomes his superior.
Eenmaal gelijk gemaakt aan de man, wordt de vrouw zijn meerdere.

Only the extremely ignorant or the extremely intelligent can resist change.
Alleen de extreem onwetenden of de extreem intelligente kunnen zich verzetten tegen verandering.

He is richest who is content with the least, for content is the wealth of nature.
Hij is de rijkste die tevreden is met het minste, want inhoud is de rijkdom van de natuur.

Life is full of questions, idiots are full of answers.
Het leven zit vol vragen, idioten zitten vol antwoorden.

Worthless people live only to eat and drink: people of worth eat and drink only to live.
Waardeloze mensen leven alleen om te eten en te drinken: mensen die van waarde zijn om te eten en te drinken alleen om te leven.Grasveld met daarvoor de Socrates quote: "Be nicer than necessary to everyone you meet: everyone is fighting some kind of battle.".
Mooie Socrates quote: Be nicer than necessary to everyone you meet: everyone is fighting some kind of battle.


Do not grieve over someone who changes all of the sudden: it might be that he has given up acting and returned to his true self.
Treur niet om iemand die plotseling verandert: het kan zijn dat hij het acteren heeft opgegeven en is teruggekeerd naar zijn ware zelf.

In childhood be modest, in youth temperate, in adulthood just and in old age prudent.
Wees in de kindertijd bescheiden, in de jeugd gematigd, op volwassen leeftijd rechtvaardig en op oudere leeftijd voorzichtig.

Do not do to others what angers you if done to you by others.
Doe anderen niet aan wat je boos maakt als anderen het jou zouden aandoen.

Sometimes you put walls up not to keep people out but to see who cares enough to break them down.
Soms zet je muren op, niet om mensen buiten te houden, maar om te zien wie er genoeg om je geeft om ze af te breken.

What screws us up the most in life is the picture in our head of what it’s supposed to be.
Wat ons het meest verpest in het leven is het beeld in ons hoofd van wat het zou moeten zijn.

When the debate is lost, slander becomes the tool of the loser.
Wanneer het debat verloren is, wordt laster het instrument van de verliezer.

From the deepest desires often come the deadliest hate.
Uit de diepste verlangens komt vaak de dodelijkste haat voort.

Enjoy yourself, it’s later than you think.
Geniet ervan, het is later dan je denkt.

Those who are hardest to love need it the most.
Degenen die het moeilijkst zijn om van te houden, hebben het het meest nodig.

Why should we pay so much attention to what the majority thinks?
Waarom zouden we zoveel aandacht besteden aan wat de meerderheid denkt?

Better to do a little well, then a great deal badly.
Beter een beetje goed doen, dan heel veel slecht.

An education obtained with money is worse than no education at all.
Een opleiding verkregen met geld is erger dan helemaal geen onderwijs.

True wisdom comes to each of us when we realize how little we understand about life, ourselves and the world around us.
Ware wijsheid komt tot een ieder van ons wanneer we ons realiseren hoe weinig we begrijpen over het leven, onszelf en de wereld om ons heen.


A system of morality which is based on relative emotional values is a mere illusion: a thoroughly vulgar conception which has nothing sound in it and nothing true.
Een systeem van moraliteit dat gebaseerd is op relatieve emotionele waarden is slechts een illusie: een door en door vulgaire opvatting die niets gezonds in zich heeft en niets waars.

Death may be the greatest of all human blessings.
De dood is misschien wel de grootste van alle menselijke zegeningen.

Do not go through life like leaf blown from here to there believing whatever you are told.
Ga niet door het leven als een blad dat van hier naar daar is geblazen en geloof wat je wordt verteld.

Our lives are but specks of dust falling through the fingers of time: like sands of the hourglass, so are the days of our lives.
Ons leven is slechts stofvlekjes die door de vingers van de tijd vallen: als zand van de zandloper zijn dat ook de dagen van ons leven.

Beauty is the bait which with delight allures man to enlarge his kind.
Schoonheid is het aas dat met verrukking de mens verleidt om zich te vergroten.

Be as you wish to seem.
Wees zoals je gezien wilt worden.

To move the world, we must first move ourselves.
Om de wereld in beweging te brengen, moeten we eerst onszelf bewegen.gepersonaliseerde tegeltjes met tekst, foto of spreuk bij Tegeltjes.comAndere populaire pagina’s

Boeddha quotes

Latijnse tattoo teksten

Inspirerende quotes

Chinese wijsheden