Quotes, citaten en uitspraken van STEVE JOBS


Steve Jobs werd op 24 februari 1955 geboren in San Francisco (Amerika) en overleed op 56 jarige leeftijd op 5 oktober 2011 Palo Alto (Californië, Amerika). Op 1 april 1976 richtte hij samen met Steve Wozniak en Ronald Wayne Apple Computer Inc. op. Apple is vooral bekend om de iPhones, iPads en iPads.


It doesn’t make sense to hire smart people and then tell them what to to. We hire smart people so they can tell us what to do.
Het is niet logisch slimme mensen in te huren en ze vervolgens te vertellen wat te doen. Wij nemen slimme mensen aan zodat ze ons kunnen vertellen wat we moeten doen.


Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.
Je tijd is beperkt, verspil het dus niet door iemand anders zijn leven te leiden.


It’s really hard to design products by focus groups. A lot of times, people don’t know what they want until you show it to them.
Het is echt moeilijk om producten te ontwerpen door focusgroepen. Vaak weten mensen niet wat ze willen totdat je het ze laat zien.


Quality is more important than quantity. One home run is much better than two doubles.
Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit: een homerun is veel beter dan twee doubles.


Details matter, it is worth waiting to get it right.
Details zijn belangrijk: het is de moeite waard te wachten om het goed te doen.


You can build your own things that other people can use. And once you learn that, you will never be the same again.
Je kunt je eigen dingen bouwen die anderen kunnen gebruiken. En zodra je dat leert, zul je nooit meer hetzelfde zijn.Advertentie:

GRATIS ONLINE BITCOIN TRAINING (klik hier)

“Zo begin je met Bitcoin & cryptomunten, zelfs zonder kennis, ervaring of kapitaal!”Being the richest man in the cemetery does not matter to me. Going to bed at night saying we have done something wonderful… that is what matters to me.
Het boeit me niet de rijkste man op het kerkhof te zijn. ‘s Nachts naar bed gaan en zeggen dat we iets geweldigs hebben gedaan… dat is belangrijk voor mij.


Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly and get on with improving your other innovations.
Soms, wanneer je innoveert, maak je fouten. Het is het beste om ze snel toe te geven en daarna door te gaan met het verbeteren van je andere innovaties.


I don’t care about being right. I care about success and doing the right thing.
Het boeit me niet gelijk te hebben. Ik geef om succes en het juiste doen.


One way to remember who you are, is to remember who your heroes are.
Een manier om te onthouden wie je bent, is te onthouden wie je helden zijn.


Things don’t have to change the world to be important.
Dingen hoeven de wereld niet te veranderen om belangrijk te zijn.


I’m convinced that about half of what separates successful entrepreneurs from the non-succesful ones is pure perseverance
Ik ben er van overtuigd dat wat succesvolle ondernemers onderscheidt van niet succesvolle voor de helft pure volhardig is.


Simple can be harder than complex. You have to work hard to get your thinking clean to make it simple. But it’s worth it in the end because once you get there, you can move mountains.
Eenvoudig kan moeilijker zijn dan complex. Je moet hard werken om je denken helder te krijgen om het simpel te maken. Maar uiteindelijk is het de moeite waard, want als je er eenmaal bent, kun je bergen verzetten.


The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do
Degenen die gek genoeg zijn te denken dat ze de wereld kunnen veranderen, zijn degenen die het doen.


I think if you do something and it turns out pretty good, then you should go do something else wonderful, not dwell on it for too long. Just figure out what’s next.
Ik denk dat als je iets doet en het blijkt best goed te zijn, je iets anders heel moois moet gaan doen, niet te lang stilstaan. Zoek gewoon uit wat het volgende is.


Technology is nothing. What’s important is that you have a faith in people, that they’re basically good and smart, and if you give them tools, they’ll do wonderful things with them.
Technologie is niets. Wat belangrijk is, is dat je vertrouwen hebt in mensen. Dat ze in principe goed en slim zijn en als je ze tools geeft, ze er geweldige dingen mee zullen doen.


Get closer than ever to your customers. So close that you tell them what they need well before they realize it themselves.
Kom dichter bij je klanten dan ooit. Zo dichtbij dat je ze vertelt wat ze nodig hebben ruimschoots voordat ze het zelf beseffen.


The doers are the major thinkers. The people that really create the things that change this industry are both the thinker and doer in one person.
De doeners zijn de belangrijkste denkers. De mensen die echt de dingen creeren die deze branche veranderen, zijn zowel de denker als de doener in 1 persoon.


It is more fun to be a pirate than to join the navy.
Het is leuker om een ​​piraat te zijn dan om bij de marine te gaan.


Innovation distinguishes between a leader and a follower.
Innovatie onderscheidt een leider van een volger.


Management is about persuading people to do things they do not want to, while leadership is about inspiring people to do things they never thought they could.
Management gaat over het overtuigen van mensen om dingen te doen die ze niet willen, terwijl leiderschap over het inspireren van mensen gaat om dingen te doen waarvan ze nooit dachten dat ze het konden.


My favourite things in life don’t cost any money. It’s really clear that the most precious resource we all have is time
Mijn favoriete dingen in het leven kosten geen geld. Het is overduidelijk dat tijd het meest kostbare is dat we hebben.


Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose.
Je realiseren dat je dood gaat, is de beste manier die ik ken om te voorkomen dat je in de val trap dat je iets te verliezen hebt.


Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow know what you truly want to become.
Heb de moed je hart en intuitie te volgen. Op de een of andre manier weten ze precies wat je wilt worden.


Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice.
Laat het lawaai van de meningen van anderen je eigen innerlijke stem niet overstemmen.


If today were the last day of your life, would you want to do what you are about to do today?
Als vandaag de laatste dag van de leven zou zijn, zou je dan willen doen wat je vandaag van plan was?


You have to be burning with an idea or a problem or a wrong that you want to right. If you are not passionate enough from the start, you will never stick it out.
Je moet vurig zijn over een idee, een probleem of een fout die je wilt rechtzetten. Als je vanaf het begin niet gepassioneerd genoeg bent, zul je het nooit realiseren.


I’m as proud of many of the things we haven’t done as the things we have done. Innovation is saying no to a thousand things.
Ik ben even trots op de dingen die we niet hebben gedaan als de dingen die we wel hebben gedaan. Innovatie is nee zeggen tegen 1.000 dingen.


My job is not to be easy on people. My job is to make them better.
Het is niet mijn taak om gemakkelijk te zijn voor mensen. Het is mijn taak ze beter te maken.


Be a yardstick of quality. Some people are not used to an environment where excellence is expected.
Wees een maatstaf voor kwaliteit. Sommige mensen zijn niet gewend aan een omgeving waar excellentie wordt verwacht.


If you don’t love it, you’re going to fail.
Als je er niet van houdt, zul je falen.


Stay hungry. Stay foolish.
Blijf hongerig. Blijf dwaas.