75+ Martin Luther King Quotes

Links en zwart vlak en rechts een wit vlak met daarvoor de tekst: "Martin Luther King Quotes".


Martin Luther King

Martin Luther King is geboren op 15 januari 1929 in Atlanta, Georgia (Amerika). Hij was een prominente burgerrechtenactivist die mede gezorgd heeft voor het opheffen van apartheidswetten in Amerika.

Zijn “I have a Dream” toespraak wordt beschouwd als een historisch moment in de Black Rights Movement van de jaren 1960. Op 3 april 1968 is Martin Luther King in Memphis, Tennessee (Amerika) vermoord.


Martin Luther King quotes

Let no man pull you low enough to hate him.
Laat niemand je laag genoeg trekken om hem te haten.

A man can’t ride your back unless it’s bent.
Men kan niet op je rug rijden tenzij hij gebogen is.

We are not makers of history: we are made by history.
We zijn geen makers van de geschiedenis: we zijn gemaakt door de geschiedenis.

There is no gain without struggle.
Er is geen winst zonder strijd.

Find a voice in a whisper.
Zoek een stem in een fluistering.

Justice too long delayed is justice denied.
Gerechtigheid die te lang wordt uitgesteld, wordt ontkende gerechtigheid.

In fact, violence merely increases hate. So it goes.
Sterker nog, geweld vergroot alleen maar de haat. Zo gaat dat.

There comes a time when silence becomes betrayal.
Er komt een tijd dat zwijgen verraad wordt.

Peace is more precious than diamonds and gold.
Vrede is kostbaarder dan diamanten en goud.

A right delayed is a right denied.
Een recht dat vertraagd is, is een recht dat wordt ontzegd.

Courage is the power of the mind to overcome fear.
Moed is de kracht van de geest om angst te overwinnen.

Hate destroys the hater.
Haat vernietigt de hater.

The time is always right to do what is right.
De tijd is altijd rijp om te doen wat goed is.


A man dies when he refuses to stand up for that which is right.
Een mens sterft wanneer hij weigert op te komen voor dat wat juist is.

Alienation is a form of living death: it is the acid of despair that dissolves society.
Vervreemding is een vorm van levende dood: het is het zuur van wanhoop dat de samenleving oplost.

Darkness cannot drive out darkness, only light can do that and hate cannot drive out hate, only love can do that.
Duisternis kan de duisternis niet verdrijven, alleen licht kan dat doen en haat kan haat niet verdrijven, alleen liefde kan dat doen.

As long as the mind is enslaved, the body can never be free.
Zolang de geest tot slaaf wordt gemaakt, kan het lichaam nooit vrij zijn.

The only weapon that we have in our hands this evening is the weapon of protest.
Het enige wapen dat we vanavond in handen hebben, is het wapen van protest.

Nothing in the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity.
Niets in de wereld is gevaarlijker dan oprechte onwetendheid en gewetensvolle domheid.

We cannot walk alone and as we walk, we must make the pledge that we shall always march ahead. We cannot turn back.
We kunnen niet alleen lopen en terwijl we lopen, moeten we de belofte doen dat we altijd vooruit zullen marcheren. We kunnen niet terug.

A strong man must be militant as well as moderate. He must be a realist as well as an idealist.
Een sterk mens moet zowel militant als gematigd zijn. Hij moet zowel een realist als een idealist zijn.

When any society says that I cannot marry a certain person, that society has cut off a segment of my freedom.
Wanneer een samenleving zegt dat ik niet met een bepaalde persoon kan trouwen, heeft die maatschappij een deel van mijn vrijheid afgesneden.

Forgiveness is not an occasional act, it is a constant attitude.
Vergeving is geen incidentele daad, het is een constante houding.

If I cannot do great things, I can do small things in a great way.
Als ik geen grote dingen kan doen, kan ik kleine dingen op een geweldige manier doen.

Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred.
Laten we niet proberen onze dorst naar vrijheid te stillen door te drinken uit de beker van bitterheid en haat.

Never, never be afraid to do what’s right, especially if the well-being of a person or animal is at stake.
Wees nooit, nooit bang om te doen wat goed is, vooral als het welzijn van een persoon of dier op het spel staat.Droge grond met scheuren met daarvoor de Martin Luther King quote: "Nothing in the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity.".
Wijze Martin Luther King quote: Nothing in the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity.


There can be no deep disappointment where there is not deep love.
Er kan geen diepe teleurstelling zijn waar geen diepe liefde is.

Everything that we see is a shadow cast by that which we do not see.
Alles wat we zien is een schaduw die wordt geworpen door dat wat we niet zien.

In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.
Uiteindelijk zullen we ons niet de woorden van onze vijanden herinneren, maar de stilte van onze vrienden.

We who engage in nonviolent direct action are not the creators of tension, we merely bring to the surface the hidden tension that is already alive.
Wij die zich bezighouden met geweldloze directe actie zijn niet de scheppers van spanning, we brengen alleen de verborgen spanning naar de oppervlakte die al leeft.

Intelligence plus character, that is the goal of true education.
Intelligentie plus karakter, dat is het doel van echt onderwijs.

Peace is not merely a distant goal that we seek but means by which we arrive at that goal.
Vrede is niet alleen een ver doel dat we zoeken, maar middelen waarmee we dat doel bereiken.

The reason I can’t follow the old eye-for-an-eye philosophy is that it ends up leaving everyone blind.
De reden dat ik de oude oog-om-oog-filosofie niet kan volgen, is dat het uiteindelijk iedereen blind maakt.

Freedom only comes through persistent revolt, through persistent agitation, through persistently rising up against the system of evil.
Vrijheid komt alleen door aanhoudende opstand, door aanhoudende agitatie, door voortdurend op te staan tegen het systeem van het kwaad.

If you can’t fly, then run. If you can’t run, then walk. If you can’t walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward.
Als je niet kunt vliegen, ren dan. Als je niet kunt rennen, loop dan. Als je niet kunt lopen, kruip dan. Maar wat je ook doet, je moet vooruit blijven gaan.

They will not be judged by the color of there skin but the content of their character.
Ze zullen niet worden beoordeeld op de kleur van hun huid, maar op de inhoud van hun karakter.

Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.
Onrecht overal is een bedreiging voor gerechtigheid overal.

Freedom is never voluntarily given by the oppressor, it must be demanded by the oppressed.
Vrijheid wordt nooit vrijwillig gegeven door de onderdrukker, het moet worden geëist door de onderdrukten.

Courage is an inner resolution to go forward despite obstacles.
Moed is een innerlijke vastberadenheid om vooruit te gaan ondanks obstakels.


We must learn to live together as brothers or perish together as fools.
We moeten leren samen te leven als broeders of samen te sterven als dwazen.

Everybody can be great, because anybody can serve. You only need a heart full of grace.
Iedereen kan geweldig zijn, want iedereen kan dienen. Je hebt alleen een hart vol genade nodig.

We have flown the air like birds and swum the sea like fishes, but have yet to learn the simple act of walking the earth like brothers.
We hebben de lucht gevlogen als vogels en de zee gezwommen als vissen, maar moeten nog de eenvoudige handeling leren om als broeders over de aarde te lopen.

Don’t allow anybody to make you feel that you’re nobody.
Sta niet toe dat iemand je het gevoel geeft dat je niemand bent.

Love is the only force capable of transforming an enemy into friend
Liefde is de enige kracht die in staat is om een vijand in vriend te veranderen

A genuine leader is not a searcher for consensus but a molder of consensus.
Een echte leider is geen zoeker naar consensus, maar een vormgever van consensus.

If a man has not discovered something that he will die for, he isn’t fit to live.
Als een mens niet iets heeft ontdekt waarvoor hij zal sterven, is hij niet geschikt om te leven.

Our lives begin to end the day we become silent about things that matter.
Ons leven begint te eindigen op de dag dat we stil worden over dingen die ertoe doen.

A social movement that only moves people is merely a revolt. A movement that changes both people and institutions is a revolution.
Een sociale beweging die alleen mensen beweegt, is slechts een opstand. Een beweging die zowel mensen als instituties verandert, is een revolutie.

We need leaders not in love with money but in love with justice, not in love with publicity but in love with humanity.
We hebben leiders nodig die niet verliefd zijn op geld, maar op rechtvaardigheid, niet op publiciteit maar op de mensheid.

I came to the conclusion that there is an existential moment in your life when you must decide to speak for yourself: nobody else can speak for you.
Ik ben tot de conclusie gekomen dat er een existentieel moment in je leven is waarop je moet beslissen om voor jezelf te spreken: niemand anders kan voor je spreken.

We must accept finite disappointment but never lose infinite hope.
We moeten eindige teleurstelling accepteren, maar nooit oneindige hoop verliezen.

Whatever affects one directly, affects all indirectly.
Wat iemand direct beïnvloedt, beïnvloedt iedereen indirect.Planken waarvan de blauwe verf afbladdert met daarvoor de Martin Luther King quote: "In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.".
Bijzondere Martin Luther King quote: In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.


We must learn that passively to accept an unjust system is to cooperate with that system, and thereby to become a participant in its evil.
We moeten leren dat passief accepteren van een onrechtvaardig systeem betekent dat we samenwerken met dat systeem en daardoor een deelnemer worden aan het kwaad ervan.

Life’s most persistent and urgent question is: what are you doing for others?
De meest hardnekkige en urgente vraag van het leven is: wat doe je voor anderen?

One has a moral responsibility to disobey unjust laws.
Men heeft een morele verantwoordelijkheid om ongehoorzaam te zijn aan onrechtvaardige wetten.

Even if I were certain that the world would end tomorrow, I would plant a tree this very day.
Zelfs als ik er zeker van was dat de wereld morgen zou vergaan, zou ik vandaag nog een boom planten.

Take the first step in faith. You don’t have to see the whole staircase, just take the first step.
Zet de eerste stap in geloven in. Je hoeft niet de hele trap te zien, maar gewoon de eerste stap.

The moral arc of the universe is long, but it bends toward justice.
De morele boog van het universum is lang, maar buigt naar rechtvaardigheid.

We may have all come on different ships, but we’re in the same boat now.
We zijn misschien allemaal op verschillende schepen gekomen, maar we zitten nu in hetzelfde schuitje.

There comes a time when one must take a position that is neither safe, nor politic, nor popular, but he must take it because conscience tells him it is right.
Er komt een tijd dat iemand een standpunt moet innemen dat noch veilig, noch politiek, noch populair is, maar hij moet het innemen omdat het geweten hem vertelt dat het goed is.

People fail to get along because they fear each other. They fear each other because they don’t know each other. They don’t know each other because they have not communicated with each other.
Mensen kunnen niet met elkaar opschieten omdat ze bang voor elkaar zijn. Ze zijn bang voor elkaar omdat ze elkaar niet kennen. Ze kennen elkaar niet omdat ze niet met elkaar hebben gecommuniceerd.

Freedom is one thing: you have it all or you are not free.
Vrijheid is één ding: je hebt alles of je bent niet vrij.

We must see now that the evils of racism, economic exploitation, and militarism are all tied together. And you can’t get rid of one without getting rid of the other.
We moeten nu inzien dat het kwaad van racisme, economische uitbuiting en militarisme allemaal met elkaar verbonden zijn. En je kunt het ene niet kwijtraken zonder het andere kwijt te raken.

The ultimate tragedy is not the oppression and cruelty by the bad people, but the silence over that by the good people.
De ultieme tragedie is niet de onderdrukking en wreedheid door de slechte mensen, maar het stilzwijgen daarover door de goede mensen.

I have decided to stick with love: hate is too great a burden to bear.
Ik heb besloten om het bij liefde te houden: haat is een te grote last om te dragen.


All labor that uplifts humanity has dignity and importance and should be undertaken with painstaking excellence.
Alle arbeid die de mensheid verheft, heeft waardigheid en belang en moet met nauwgezette uitmuntendheid worden ondernomen.

Hate multiplies hate, violence multiplies violence, and toughness multiplies toughness in a descending spiral of destruction.
Haat vermenigvuldigt haat, geweld vermenigvuldigt geweld en hardheid vermenigvuldigt hardheid in een dalende spiraal van vernietiging.

The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy.
De ultieme maatstaf van een man is niet waar hij staat in momenten van comfort en gemak, maar waar hij staat in tijden van uitdaging en controverse.

I believe that unarmed truth and unconditional love will have the final word in reality. This is why right, temporarily defeated, is stronger than evil triumphant.
Ik geloof dat ongewapende waarheid en onvoorwaardelijke liefde het laatste woord zullen hebben. Daarom is juist, tijdelijk verslagen, sterker dan het kwade zegevierend.

All progress is precarious, and the solution of one problem brings us face to face with another problem.
Alle vooruitgang is precair en de oplossing van het ene probleem brengt ons oog in oog met een ander probleem.

Those who love peace must learn to organize as effectively as those who love war.
Degenen die van vrede houden, moeten leren zich net zo effectief te organiseren als degenen die van oorlog houden.

The hope of the world is still in dedicated minorities. The trail-blazers in human, scientific and religious freedom have always been in a minority.
De hoop van de wereld is nog steeds gevestigd op toegewijde minderheden. De pioniers op het gebied van menselijke, wetenschappelijke en religieuze vrijheid zijn altijd in de minderheid geweest.

Almost always, the creative dedicated minority has made the world better.
Bijna altijd heeft de creatieve toegewijde minderheid de wereld beter gemaakt.

Whatever your life’s work is, do it well. A man should do his job so well that the living, the dead, and the unborn could do it no better.
Wat je levenswerk ook is, doe het goed. Een mens zou zijn werk zo goed moeten doen dat de levenden, de doden en de ongeborenen het niet beter konden doen.

Hatred paralyzes life, love releases it. Hatred confuses life, love harmonizes it. Hatred darkens life, love illuminates it.
Haat verlamt het leven, liefde laat het los. Haat verwart het leven, liefde harmoniseert het. Haat verduistert het leven, liefde verlicht het.

I too am compelled to carry the gospel of freedom beyond my particular hometown.
Ook ik ben gedwongen om het evangelie van vrijheid buiten mijn woonplaats te dragen.

He who is devoid of the power to forgive is devoid of the power to love.
Wie verstoken is van de kracht om te vergeven, is verstoken van de kracht om lief te hebben.

The road to freedom is a difficult, hard road. It always makes for temporary setbacks.
De weg naar vrijheid is een moeilijke, harde weg. Het zorgt altijd voor tijdelijke tegenslagen.gepersonaliseerde tegeltjes met tekst, foto of spreuk bij Tegeltjes.comAndere populaire pagina’s

Citaten en quotes over VRIJHEID

Motiverende positieve spreuken

Mooie teksten over HERINNERINGEN

Chinese wijsheden