180+ Engelse TekstenEngelse teksten mooier en rijker

De Engelse taal biedt vaak woorden en uitdrukkingen waar we in het onze eigen taal geen goede teksten voor hebben. Daarom zijn Engelse teksten zijn vaak mooier en rijker: ze drukken beter uit wat we precies bedoelen en voelen.
Mooie Engelse teksten ter inspiratie

Engelse teksten zijn bijzonder geschikt om bijvoorbeeld iemand een hart onder de riem te steken met een positieve tekst in een kaartje of appje. Op deze pagina hebben we de mooiste Engelse teksten met de Nederlandse vertaling voor je verzameld.

Heb je zelf mooie Engelse teksten die je met ons en de bezoekers van deze site wilt delen, mail deze dan naar: info@1001MooieTeksten.nl.


De mooiste Engelse teksten

Maybe our favorite quotations say more about us than about the stories and people we’re quoting.
Misschien zeggen onze favoriete citaten meer over ons dan over de verhalen en mensen die we citeren.
John Green

Friendship redoubleth joys and cutteth griefs in halves.
Vriendschap verdubbelt vreugden en halveert verdriet.
Francis Bacon

It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.
Het maakt niet uit hoe langzaam je gaat zolang je maar niet stopt.
Confucius

The only person you are destined to become is the person you decide to be.
De enige persoon die je voorbestemd bent om te worden, is de persoon die je besluit te zijn.
Ralph Waldo Emerson

If you don’t risk anything, you even risk more.
Als je niets riskeert, riskeer je zelfs meer.
Erica Jong

Be yourself, everyone else is already taken.
Wees jezelf, alle anderen zijn al bezet.
Oscar Wilde

We don’t see things as they are, we see them as we are.
We zien de dingen niet zoals ze zijn, we zien ze zoals we zijn.
Anaïs Nin

Go to heaven for the climate and hell for the company.
Ga naar de hemel voor het klimaat en de hel voor het bedrijf.
Benjamin Franklin Wade

The only true wisdom is in knowing you know nothing.
De enige ware wijsheid is dat je weet dat je niets weet.
Socrates

If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.
Als je denkt dat je te klein bent om een verschil te maken, probeer dan eens te slapen met een mug.
Dalai Lama

A good friend will always stab you in the front
Een goede vriend zal je altijd van voren steken.
Oscar Wilde

He who angers you controls you.
Degene die je boos maakt, beheerst je.
Elizabeth Kenny

The most common way people give up their power is by thinking they don’t have any.
De meest voorkomende manier waarop mensen hun macht opgeven, is door te denken dat ze er geen hebben.
Alice WalkerFeestende menigte met daarvoor de Engelse tekst: "Live the life you love, love the life you live."
Mooie Engelse tekst van Bob Marley: Live the life you love, love the life you live.


Engels teksten die binnenkomen

You don’t have to change the world to be important.
Je hoeft de wereld niet te veranderen om belangrijk te zijn.
Steve Jobs

I’m not afraid of death, I just don’t want to be there when it happens.
Ik ben niet bang voor de dood, ik wil er alleen niet bij zijn als het gebeurt.
Woody Allen

Everyone thinks of changing the world but no one thinks of changing himself.
Iedereen denkt aan het veranderen van de wereld maar niemand denkt eraan om zichzelf te veranderen.
Leo Tolstoy

If people don’t make you feel good, they’re not good people.
Als mensen je geen goed gevoel geven, zijn het geen goede mensen.
Jan de Bruin

Freedom is not worth having if it does not include the freedom to make mistakes.
Vrijheid is het niet waard om te hebben als het niet de vrijheid omvat om fouten te maken.
Gandhi

We should all start to live before we get too old: fear is stupid, so are regrets.
We zouden allemaal moeten beginnen te leven voordat we te oud worden: angst is dom, spijt ook.
Marilyn Monroe

He who is not contented with what he has, would not be contented with what he would like to have.
Wie niet tevreden is met wat hij heeft, zou niet tevreden zijn met wat hij zou willen hebben.
Socrates

The most important thing is to enjoy your life, to be happy: it’s all that matters.
Het belangrijkste is om van je leven te genieten, om gelukkig te zijn: het is het enige dat telt.
Audrey Hepburn

Try not to become a man of success, rather become a man of value.
Probeer niet succesvol te worden, wordt liever waardevol.
Albert Einstein

If you are going through hell, keep going.
Als je door een hel gaat, ga dan door.
Winston Churchill

A person who never made a mistake, never tried anything new.
Iemand die nooit een fout heeft gemaakt, heeft nooit iets nieuws geprobeerd.
Albert Einstein

I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions.
Ik ben geen product van mijn omstandigheden. Ik ben een product van mijn beslissingen.
Stephen Covey

Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.
Houd je ogen op de sterren en je voeten op de grond.
Theodore Roosevelt


Zeg het met mooie Engelse teksten

Love doesn’t make the world go round, love is what makes the ride worthwhile.
Liefde doet de wereld niet draaien, liefde is wat de reis de moeite waard maakt.
Franklin P. Jones

You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams.
Je weet dat je verliefd bent als je niet in slaap kunt vallen omdat de realiteit eindelijk beter is dan je dromen.
Dr. Seuss

I am good, but not an angel. I do sin, but I am not the devil.
Ik ben goed, maar geen engel. Ik zondig, maar ik ben niet de duivel.
Marilyn Monroe

It’s no use going back to yesterday, because I was a different person then.
Het heeft geen zin om terug te gaan naar gisteren, want ik was toen een ander mens.
Lewis Carroll

And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.
En degenen die dansend werden gezien, werden als krankzinnig beschouwd door degenen die de muziek niet konden horen.
Friedrich Nietzsche

The worst part of success is trying to find someone who is happy for you.
Het ergste deel van succes is proberen iemand te vinden die gelukkig voor je is.
Bette Midler

When people agree with me I always feel I must be wrong.
Als mensen het met me eens zijn, heb ik altijd het gevoel dat ik het mis moet hebben.
Oscar Wilde

Some people never go crazy. What truly horrible lives they must lead.
Sommige mensen worden nooit gek. Wat een vreselijke levens moeten ze leiden.
Charles Bukowski

It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages.
Het is niet een gebrek aan liefde, maar een gebrek aan vriendschap dat ongelukkige huwelijken maakt.
Friedrich Nietzsche

Never love anyone who treats you like you’re ordinary.
Houd nooit van iemand die je behandelt alsof je gewoon bent.
Oscar Wilde

Judge your success by what you had to give up in order to get it.
Beoordeel je succes aan de hand van wat je moest opgeven om het te krijgen.
Dalai Lama

Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears.
Tel je leeftijd op basis van vrienden, niet op basis van jaren. Tel je leven door glimlachen, niet door tranen.
John Lennon

Lead from the back and let others believe they are in front.
Leid van achteren en laat anderen geloven dat ze vooraan staan.
Nelson MandelaOude typemachine met daarvoor de Engelse tekst: "A person who never made a mistake, never tried anything new.".
Wijze Engelse tekst van Albert Einstein: A person who never made a mistake, never tried anything new.


Engelse teksten zijn vaak mooier en rijker

Never go to bed mad: stay up and fight.
Ga nooit boos naar bed: blijf op en vecht.
Phyllis Diller

Good people do not need laws to tell them to act responsibly, while bad people will find a way around the laws.
Goede mensen hebben geen wetten nodig om hen te vertellen dat ze verantwoordelijk moeten handelen, terwijl slechte mensen een manier zullen vinden om de wetten te omzeilen.
Plato

Don’t go around saying the world owes you a living: the world owes you nothing, it was here first.
Zeg niet dat de wereld je iets verschuldigd is: de wereld is je niets verschuldigd, het was hier eerst.
Mark Twain

It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves.
Niet de sterren bepalen je bestemming, dat bepaal jezelf.
William Shakespeare

No person is your friend who demands your silence or denies your right to grow.
Niemand is je vriend die van je eist te zwijgen of je het recht om te groeien ontzegt.
Alice Walker

Always forgive your enemies. Nothing annoys them so much.
Vergeef je vijanden altijd. Niets irriteert hen zo.
Oscar Wilde

If you can dream it, you can achieve it.
Als je het kunt dromen, kun je het bereiken.
Zig Ziglar

Change your thoughts and you change your world.
Verander je gedachten en je verandert je wereld.
Norman Vincent Peale

Not all of us can do great things, but we can do small things with great love.
We kunnen niet allemaal geweldige dingen doen, maar we kunnen kleine dingen met veel liefde doen.
Moeder Teresa

Better to get hurt by the truth than comforted with a lie.
Beter gekwetst worden door de waarheid dan getroost worden met een leugen.
Khaled Hosseini

An eye for an eye will only make the whole world blind.
Oog om oog maakt de hele wereld alleen maar blind.
Gandhi

Choose to be optimistic: it feels better.
Kies ervoor om optimistisch te zijn: het voelt beter.
Dalai Lama

You cannot find peace by avoiding life.
Je kunt geen vrede vinden door het leven te vermijden.
Michael Cunningham


Wat zijn jou favoriete Engelse teksten?

I have no special talents, I am only passionately curious.
Ik heb geen speciale talenten, ik ben alleen hartstochtelijk nieuwsgierig.
Albert Einstein

You cannot protect yourself from sadness without protecting yourself from happiness.
Je kunt jezelf niet beschermen tegen verdriet zonder jezelf te beschermen tegen geluk.
Jonathan Safran Foer

Take into account that great love and great achievements involve great risk.
Houd er rekening mee dat grote liefde en grote prestaties grote risico’s met zich meebrengen.
Dalai Lama

Be sure to taste your words before you spit them out.
Zorg ervoor dat je je woorden proeft voordat je ze uitspuugt.
Auliq Ice

Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.
Iemand die nog nooit een fout heeft gemaakt, heeft nog nooit iets nieuws geprobeerd.
Albert Einstein

The fear of death follows from the fear of life: a man who lives fully is prepared to die at any time.
De angst voor de dood volgt uit de angst voor het leven: iemand die volledig leeft, is bereid om op elk moment te sterven.
Mark Twain

Knowing yourself is the beginning of all wisdom.
Jezelf kennen is het begin van alle wijsheid.
Aristoteles

I speak to everyone in the same way, whether he is the garbage man or the president of the university.
Ik spreek iedereen op dezelfde manier aan, of hij nu de vuilnisman is of de president van de universiteit.
Albert Einstein

Do what you feel in your heart to be right for you’ll be criticized anyway.
Doe wat in je hart goed voelt want je zult hoe dan ook bekritiseerd worden.
Eleanor Roosevelt

Never memorize something that you can look up.
Onthoud geen dingen die je kunt opzoeken.
Albert Einstein

We have to dare to be ourselves, however frightening or strange that self may prove to be.
We moeten onszelf durven zijn, hoe beangstigend of vreemd dat zelf ook blijkt te zijn.
May Sarton

Anyone who lives within their means suffers from a lack of imagination.
Iedereen die binnen zijn mogelijkheden leeft, lijdt aan een gebrek aan verbeeldingskracht.
Oscar Wilde

There is only one good, knowledge, and one evil, ignorance.
Er is maar één goed, kennis, en één kwaad, onwetendheid.
SocratesPapagaai zittende op een tak met daarvoor de Engelse tekst: "You were born an original, don’t die a copy.".
Korte Engelse tekst van John Mason: You were born an original, don’t die a copy.


Wijze Engelse teksten

Whether you think you can or you think you can’t: you’re right.
Of je nu denkt dat je het kunt of je denkt dat je het niet kunt: je hebt gelijk.
Henry Ford

Imperfection is beauty, madness is genius and it’s better to be absolutely ridiculous than absolutely boring.
Imperfectie is schoonheid, waanzin is geniaal en het is beter om absoluut belachelijk te zijn dan absoluut saai.
Marilyn Monroe

Never put off till tomorrow what may be done day after tomorrow just as well.
Stel nooit uit tot morgen wat overmorgen net zo goed kan gebeuren.
Mark Twain

Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration.
Genialiteit is één procent inspiratie en negenennegentig procent transpiratie.
Thomas Edison

I am free of all prejudice; I hate everyone equally.
Ik ben vrij van alle vooroordelen; ik haat iedereen evenzeer.
W.C. Fields

Some day you will be old enough to start reading fairy tales again.
Op een dag zul je oud genoeg zijn om weer sprookjes te gaan lezen.
Clive Staples Lewis

A day without laughter is a day wasted.
Een dag zonder gelach is een verspilde dag.
Nicolas Chamfort

Whatever you are, be a good one.
Wat je ook bent, wees er goed in.
Abraham Lincoln

Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle.
Wees vriendelijk, want iedereen die je tegenkomt is een harde strijd aan het voeren.
Socrates

In a time of deceit telling the truth is a revolutionary act.
In een tijd van bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad.
George Orwell

Friendship often ends in love, but love never in friendship.
Vriendschap eindigt vaak in liefde, maar liefde nooit in vriendschap.
Charles Caleb Colton

That which does not kill us, makes us stronger.
Wat ons niet doodt, maakt ons sterker.
Friedrich Nietzsche

Keep away from people who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great make you feel that you too can become great.
Blijf uit de buurt van mensen die je ambities proberen te kleineren. Kleine mensen doen dat altijd, maar de echt groten geven je het gevoel dat jij ook groot kunt worden.
Mark Twain


Engelse teksten over het leven, liefde en vriendschap

Silence is sometimes the best answer.
Zwijgen is soms het beste antwoord.
Dalai Lama

Don’t think or judge, just listen.
Denk niet na of oordeel niet, luister gewoon.
Sarah Dessen

Somewhere, something incredible is waiting to be known.
Ergens wacht iets ongelooflijks om bekend te worden.
Carl Sagan

It is never too late to be what you might have been.
Het is nooit te laat om te zijn wat je had kunnen zijn.
George Eliot

People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.
Mensen zullen vergeten wat je hebt gezegd, mensen zullen vergeten wat je hebt gedaan, maar mensen zullen nooit vergeten hoe je ze hebt laten voelen.
Maya Angelou

If I had a flower for every time I thought of you, I could walk through my garden forever.
Als ik een bloem had voor elke keer dat ik aan je dacht, zou ik voor altijd door mijn tuin kunnen lopen.
Alfred Tennyson

Be careful about reading health books: some fine day you’ll die of a misprint.
Wees voorzichtig met het lezen van gezondheidsboeken: op een mooie dag ga je dood aan een drukfout.
Markus Herz

A clever person solves a problem, a wise person avoids it.
Een slim persoon lost een probleem op, een wijs persoon vermijdt het.
Albert Einstein

Don’t raise your voice, improve your argument.
Verhef je stem niet, kom met betere argumenten.
Desmond Tutu

A friend is someone who knows all about you and still loves you.
Een vriend is iemand die alles van je weet en nog steeds van je houdt.
Elbert Hubbard

You don’t get to choose if you get hurt in this world, but you do have some say in who hurts you.
Je kunt niet kiezen of je gekwetst wordt in deze wereld, maar je hebt wel wat te zeggen over wie je pijn doet.
John Green

It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not.
Het is beter om gehaat te worden om wat je bent dan om geliefd te worden om wat je niet bent.
Bette Davis

Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.
Diep geliefd zijn door iemand geeft je kracht, terwijl diep van iemand houden je moed geeft.
Lao TzuOndergaande zon met een oude man met een wandelstok, een bankje en een oude boom met daarvoor de Engelse tekst: "In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.".
Bijzondere Engelse tekst van Martin Luther King Jr.: In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.


Engelse teksten die je raken

A ship in harbor is safe, but that’s not why ships are built.
Een schip in de haven is veilig, maar dat is niet waarom schepen worden gebouwd.
John Augustus Shedd

Never regret something that made you smile.
Heb nooit spijt van iets dat je deed glimlachen.
Mark Twain

Nothing is impossible, the word itself says I’m possible.
Niets is onmogelijk, het woord zelf zegt dat ik mogelijk ben.
Audrey Hepburn

Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own.
Liefde is die toestand waarin het geluk van een ander essentieel is voor jezelf.
Robert A. Heinlein

What’s meant to be will always find a way.
Wat bedoeld is om te zijn, zal altijd een manier vinden.
Trisha Yearwood

Happiness is not something ready made, it comes from your own actions.
Geluk is niet iets kant-en-klaars, het komt voort uit je eigen handelen.
Dalai Lama

The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others.
De beste manier om jezelf te vinden is door jezelf te verliezen in dienst van anderen.
Gandhi

I don’t want to go to heaven: none of my friends are there.
Ik wil niet naar de hemel: geen van mijn vrienden is daar.
Oscar Wilde

Live the life you love, love the life you live.
Leef het leven waar je van houdt, hou van het leven dat je leeft.
Bob Marley

The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.
De grootste glorie in het leven ligt niet in het nooit vallen, maar in het opstaan elke keer dat we vallen.
Nelson Mandela

A children’s story that can only be enjoyed by children is not a good children’s story in the slightest.
Een kinderverhaal waar alleen kinderen van kunnen genieten, is helemaal geen goed kinderverhaal.
Clive Staples Lewis

Friendship with our self is all-important, because without it one cannot be friends with anyone else in the world.
Vriendschap met onszelf is van het allergrootste belang, want zonder dat kan men geen vrienden zijn met iemand anders in de wereld.
Eleanor Roosevelt

Never discourage anyone who continually makes progress, no matter how slow.
Ontmoedig nooit iemand die voortdurend vooruitgang boekt, hoe langzaam ook.
Plato


Engelse teksten die je niet snel zult vergeten

Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off the goal.
Obstakels zijn die vreselijke dingen die je ziet als je je ogen van het doel afhoudt.
Henry Ford

You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore.
Je kunt nooit de oceaan oversteken totdat je de moed hebt om de kust uit het oog te verliezen.
Christopher Columbus

Logic will get you from A to Z, imagination will get you everywhere.
Logica brengt je van A tot Z, verbeelding brengt je overal.
Albert Einstein

Where there is love there is life.
Waar liefde is, is leven.
Gandhi

Ignorance: the root and stem of every evil.
Onwetendheid: de wortel en stam van elk kwaad.
Plato

I have decided to stick to love: hate is too great a burden to bear.
Ik heb besloten om het bij de liefde te houden: haat is een te grote last om te dragen.
Martin Luther King Jr.

Rare as is true love, true friendship is rarer.
Ware liefde is zeldzaam, ware vriendschap is zeldzamer.
Jean de La Fontaine

Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift, that’s why it’s called the present.
Gisteren is geschiedenis, morgen is een mysterie, vandaag is een geschenk, daarom wordt het “present” genoemd.
Eleanor Roosevelt

There is always some madness in love, but there is also always some reason in madness.
Er is altijd wat waanzin in de liefde, maar er is ook altijd een reden in de waanzin.
Friedrich Nietzsche

You can never be overdressed or overeducated.
Je kunt nooit overdressed of overgeschoold zijn.
Oscar Wilde

It’s far better to be unhappy alone than unhappy with someone.
Het is veel beter om alleen ongelukkig te zijn dan ongelukkig met iemand.
Marilyn Monroe

Our lives begin to end the day we become silent about things that matter.
Ons leven begint te eindigen op de dag dat we zwijgen over dingen die ertoe doen.
Martin Luther King Jr.

For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness.
Voor elke minuut dat je boos bent, verlies je zestig seconden geluk.
Ralph Waldo EmersonClose up van water met daarvoor de Engelse tekst: "It always seems impossible until it's done.".
Krachtige Engelse tekst van Nelson Mandela: It always seems impossible until it’s done.


Stuur eens een kaartje of Appje met een mooie Engelse tekst

You were born an original, don’t die a copy.
Je bent geboren als origineel, sterf niet als kopie.
John Mason

It’s the friends you can call up at 4 am that matter.
Het zijn de vrienden die je ‘s nachts om 4 uur kunt bellen die ertoe doen.
Marlene Dietrich

To give pleasure to a single heart by a single act is better than a thousand heads bowing in prayer.
Plezier geven aan een enkel hart door een enkele handeling is beter dan duizend hoofden buigen in gebed.
Gandhi

The truth is, everyone is going to hurt you. You just got to find the ones worth suffering for.
De waarheid is dat iedereen je pijn gaat doen. Je moet gewoon degenen vinden die het waard zijn om voor te lijden.
Bob Marley

Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.
Het leven gaat niet over het vinden van jezelf. Het leven gaat over het creëren van jezelf.
George Bernard Shaw

To find yourself, think for yourself.
Denk voor jezelf om jezelf te vinden.
Socrates

If you don’t stand for something you will fall for anything.
Als je ergens niet voor staat, val je voor wat dan ook.
Winston Churchill

Stay hungry. Stay foolish.
Blijf hongerig. Blijf dwaas.
Steve Jobs

A man is but the product of his thoughts: what he thinks, he becomes.
Een mens is slechts het product van zijn gedachten: wat hij denkt, wordt hij.
Gandhi

It always seems impossible until it’s done.
Het lijkt altijd onmogelijk totdat het klaar is.
Nelson Mandela

You have enemies? Good, that means you’ve stood up for something, sometime in your life.
Heb je vijanden? Goed, dat betekent dat je ergens voor bent opgekomen, ergens in je leven.
Winston Churchill

A truly rich man is one whose children run into his arms when his hands are empty.
Een echt rijk man is iemand wiens kinderen in zijn armen rennen als zijn handen leeg zijn.
Ziad Khalil Abdelnour

Be the change that you wish to see in the world.
Wees de verandering die je in de wereld wilt zien.
Gandhi


Krachtige Engelse teksten

Love is the absence of judgment.
Liefde is de afwezigheid van oordeel.
Dalai Lama

You educate a man; you educate a man. You educate a woman; you educate a generation.
Je onderwijst een man, je onderwijst een man op. Je onderwijst een vrouw, onderwijst een generatie.
Brigham Young

Know the rules well so you can break them effectively.
Zorg dat je de regels goed kent zodat je ze effectief kunt overtreden.
Dalai Lama

Above all, be the heroine of your life, not the victim.
Wees vooral de heldin van je leven, niet het slachtoffer.
Nora Ephron

It takes a great deal of bravery to stand up to our enemies, but just as much to stand up to our friends.
Het vergt veel moed om op te staan tegen onze vijanden, maar net zoveel om op te staan tegen onze vrienden.
J.K. Rowling

Life is what happens to you while you’re busy making other plans.
Het leven is wat er met je gebeurt terwijl je bezig bent met het maken van andere plannen.
John Lennon

Never tell the truth to people who are not worthy of it.
Vertel nooit de waarheid aan mensen die het niet waard zijn.
Mark Twain

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.
Je tijd is beperkt, dus verspil het niet aan het leven van iemand anders.
Steve Jobs

Nobody can hurt me without my permission.
Niemand kan mij pijn doen zonder mijn toestemming.
Gandhi

Friends are the family you choose.
Vrienden zijn de familie die je kiest.
Anne Bonfert

The most courageous act is still to think for yourself. Aloud.
De meest moedige daad is nog steeds om zelf na te denken. Hardop.
Coco Chanel

If you judge people, you have no time to love them.
Als je mensen veroordeelt, heb je geen tijd om van ze te houden.
Moeder Teresa

Love all, trust a few, do wrong to none.
Heb iedereen lief, vertrouw enkelen, doe niemand kwaad.
William ShakespeareGraanveld bij een ondergaande zon met daarvoor de Engelse tekst: "If people don't make you feel good, they're not good people.".
Rake Engelse tekst van Jan de Bruin: If people don’t make you feel good, they’re not good people.


Gebruik Engelse teksten als Nederlands tekort schiet

Great friends are hard to find, difficult to leave, impossible to forget.
Goede vrienden zijn moeilijk te vinden, moeilijk te verlaten, onmogelijk om te vergeten.
George Randolph

Love is like the wind: you can’t see it but you can feel it.
Liefde is als de wind: je kunt het niet zien, maar je kunt het wel voelen.
Nicholas Sparks

Happiness is when what you think, what you say and what you do are in harmony
Geluk is wanneer hetgeen je denkt, hetgeen je zegt en hetgeen je doet in harmonie is
Gandhi

Wonder is the beginning of wisdom.
Verwondering is het begin van wijsheid.
Socrates

A talent hits a target no one else can hit. A genius hits a target no one else can see.
Een talent haalt een doel dat niemand anders kan halen. Een genie haalt een doel dat niemand anders kan zien.
Arthur Schopenhauer

If you always tell the truth, you don’t have to remember anything.
Als je de altijd waarheid vertelt, hoef je nooit iets te onthouden.
Jess Scott

Life is 10% what happens to me and 90% of how I react to it.
Het leven is 10% wat er met me gebeurt en 90% hoe ik erop reageer.
Charles Swindoll

The planet is fine: the people are fucked.
De planeet is prima: de mensen zijn fucked.
George Carlin

I hope that in this year to come, you make mistakes, because if you are making mistakes you’re doing something.
Ik hoop dat je in het komende jaar fouten maakt, want als je fouten maakt, doe je iets.
Neil Gaiman

Nobody has ever measured, not even poets, how much the heart can hold.
Niemand heeft ooit gemeten, zelfs dichters niet, hoeveel het hart kan bevatten.
Zelda Fitzgerald

Everything has beauty, but not everyone can see.
Alles heeft schoonheid, maar niet iedereen kan het zien.
Confucius

A lie can travel half way around the world while the truth is putting on its shoes.
Een leugen kan de halve wereld rondreizen terwijl de waarheid haar schoenen aantrekt.
Mark Twain

As usual, there is a great woman behind every idiot.
Zoals gewoonlijk staat er achter elke idioot een geweldige vrouw.
John Lennon


Engelse teksten met impact

If you can’t explain it to a six year old, you don’t understand it yourself.
Als je het niet aan een zesjarige kunt uitleggen, begrijp je het zelf niet.
Albert Einstein

Resentment is like drinking poison and then hoping it will kill your enemies.
Wrok is als gif drinken en dan hopen dat het je vijanden zal doden.
Nelson Mandela

In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends.
Uiteindelijk zullen we ons niet de woorden van onze vijanden herinneren, maar de stilte van onze vrienden.
Martin Luther King Jr.

If we knew what it was we were doing it would not be called research, would it?
Als we wisten wat we aan het doen waren, zou het geen onderzoek heten, toch?
Albert Einstein

A life spent making mistakes is not only more honorable, but more useful than a life spent doing nothing.
Een leven lang fouten maken is niet alleen eervoller, maar ook nuttiger dan een leven lang niets doen.
George Bernard Shaw

It does not do to dwell on dreams and forget to live.
Het heeft geen nut stil te staan bij dromen en te vergeten te leven.
J.K. Rowling

You only live once, but if you do it right, once is enough.
Je leeft maar één keer, maar als je het goed doet, is één keer genoeg.
Mae West

I like work: it fascinates me. I can sit and look at it for hours.
Ik hou van werk: het fascineert me. Ik kan er uren naar zitten kijken.
Jerome Klapka Jerome

If you only read the books that everyone else is reading, you can only think what everyone else is thinking.
Als je alleen de boeken leest die iedereen leest, kun je alleen maar denken wat iedereen denkt.
Haruki Murakami

Life is like riding a bicycle: in order to keep your balance, you must keep moving.
Het leven is als fietsen: om je evenwicht te bewaren, moet je in beweging blijven.
Albert Einstein

The future depends on what you do today.
De toekomst hangt af van wat je vandaag doet.
Gandhi

Do one thing every day that scares you.
Doe elke dag één ding dat je bang maakt.
Eleanor Roosevelt

What lies behind us and what lies ahead of us are tiny matters compared to what lies within us.
Wat achter ons ligt en wat voor ons ligt, zijn kleine zaken in vergelijking met wat er in ons ligt.
Ralph Waldo EmersonPalet verf van regenboogkleuren met daarvoor de Engelse tekst:" People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.".
Wijze Engelse tekst van Maya Angelou: People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.


Engelse teksten die je niet snel zult vergeten

Faith is taking the first step even when you can’t see the whole staircase.
Vertrouwen is de eerste stap zetten, zelfs als je niet de hele trap kunt zien.
Martin Luther King Jr.

If you have two friends in your lifetime, you’re lucky. If you have one good friend, you’re more than lucky.
Als je twee vrienden in je leven hebt, heb je geluk. Als je één goede vriend hebt, heb je meer dan geluk.
Susan Eloise Hinton

A winner is a dreamer who never gives up.
Een winnaar is een dromer die nooit opgeeft.
Nelson Mandela

The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.
Het treurigste aspect van het leven op dit moment is dat de wetenschap sneller kennis verzamelt dan de samenleving wijsheid verzamelt.
Isaac Asimov

Friendship is love without wings.
Vriendschap is liefde zonder vleugels.
Lord George Byron

The best things in life are unseen, that’s why we close our eyes when we kiss, cry and dream.
De beste dingen in het leven zijn ongezien, daarom sluiten we onze ogen als we zoenen, huilen en dromen.
Helen Keller

You can love someone so much, but you can never love people as much as you can miss them.
Je kunt zoveel van iemand houden, maar je kunt nooit zoveel van mensen houden als je ze kunt missen.
John Green

I would rather walk with a friend in the dark, than alone in the light.
Ik loop liever met een vriend in het donker, dan alleen in het licht.
Helen Keller

Strong minds discuss ideas, average minds discuss events, weak minds discuss people.
Sterke geesten bespreken ideeën, gemiddelde geesten bespreken gebeurtenissen, zwakke geesten bespreken mensen.
Socrates

If you don’t know where you’re going, any road’ll take you there.
Als je niet weet waar je naartoe gaat, brengt elke weg je daarheen.
George Harrison

The difference between genius and stupidity: genius has its limits.
Het verschil tussen genialiteit en domheid: genialiteit heeft zijn grenzen.
Alexandre Dumas

Peace begins with a smile.
Vrede begint met een glimlach.
Moeder TeresaKaartje2go.nlAndere populaire pagina’s:

Engels tattoo teksten

Motiverende positieve spreuken

Liefdes teksten

Zes woorden verhalen