90+ Dalai Lama QuotesDalai Lama

Dalai Lama is een titel die het Tibetaanse volk geeft aan de belangrijkste spirituele leider van de “Yellow Hat school” van het Tibetaans boeddhisme.

De huidige 14e Dalai Lama is geboren op 6 juli 1935 in Taktser (China) en heet Tenzin Gyatso (geboren Lhamo Thondup). Momenteel woont hij als vluchteling in India.


Dalai Lama quotes

Having a smart brain is not enough, we also need a warm heart.
Het hebben van een slim brein is niet genoeg, we hebben ook een warm hart nodig.

I find hope in the darkest of days and focus in the brightest: I do not judge the universe.
Ik vind hoop in de donkerste dagen en focus in de helderste: ik oordeel niet over het universum.

In anger, man loses his intelligence.
In woede verliest de mens zijn intelligentie.

Silence is sometimes the best answer.
Stilte is soms het beste antwoord.

Be kind whenever possible: it is always possible.
Wees vriendelijk waar mogelijk: het is altijd mogelijk.

Happiness is determined more by one’s state of mind than by external events.
Geluk wordt meer bepaald door iemands gemoedstoestand dan door externe gebeurtenissen.

Happiness is not something ready made, it comes from your own actions.
Geluk is niet iets kant-en-klaars, het komt voort uit je eigen acties.

Knowing and doing nothing is like not knowing.
Weten en niets doen is als niet weten.

Nothing is permanent.
Niets is permanent.

Someone else’s actions should not determine your response.
De acties van iemand anders mogen niet bepalend zijn voor je reactie.

We can never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves.
We kunnen nooit vrede in de buitenwereld verkrijgen totdat we vrede met onszelf sluiten.

An open heart is an open mind.
Een open hart is een open geest.

Just one small positive thought in the morning can change your whole day.
Slechts één kleine positieve gedachte in de ochtend kan je hele dag veranderen.


Our own brain, our own heart is our temple: the philosophy is kindness.
Ons eigen brein, ons eigen hart is onze tempel: de filosofie is vriendelijkheid.

Take into account that great love and great achievements involve great risk.
Houd er rekening mee dat grote liefde en grote prestaties grote risico’s met zich meebrengen.

Anger and hatred are signs of weakness, while compassion is a sure sign of strength.
Woede en haat zijn tekenen van zwakte, terwijl mededogen een zeker teken van kracht is.

Calm mind brings inner strength and self-confidence, so that’s very important for good health.
Een kalme geest brengt innerlijke kracht en zelfvertrouwen, dus dat is erg belangrijk voor een goede gezondheid.

The planet does not need more successful people: rhe planet desperately needs more peacemakers, healers, restorers, storytellers and lovers of all kinds.
De planeet heeft niet meer succesvolle mensen nodig: de planeet heeft dringend meer vredestichters, genezers, restaurateurs, verhalenvertellers en liefhebbers van alle soorten nodig.

We often add to our pain and suffering by being overly sensitive, over-reacting to minor things and sometimes taking things too personally.
We dragen vaak bij aan onze pijn en lijden door overgevoelig te zijn, overdreven te reageren op kleine dingen en soms dingen te persoonlijk te nemen.

Change only takes place through action, not through meditation and prayer.
Verandering vindt alleen plaats door actie, niet door meditatie en gebed.

Everything you do has some effect, some impact.
Alles wat je doet heeft enig effect, enig impact.

If it can be solved, there’s no need to worry and if it can’t be solved, worry is of no use.
Als het kan worden opgelost, hoef je je geen zorgen te maken en als het niet kan worden opgelost, heeft zorgen maken geen zin.

Old friends pass away and new friends appear. It is just like the days: an old day passes, a new day arrives.
Oude vrienden overlijden en nieuwe vrienden verschijnen. Het is net als de dag: een oude dag gaat voorbij, een nieuwe dag breekt aan.

Real change in the world will only come from a change of heart.
Echte verandering in de wereld zal alleen komen van een verandering in het hart.

True change is within: leave the outside as it is.
Echte verandering zit binnenin: laat de buitenkant zoals die is.

Where ignorance is our master there is no possibility of real peace.
Waar onwetendheid onze meester is, is er geen mogelijkheid tot echte vrede.Zonnebloemen met daarvoor de Dalai Lama quote: "Be kind whenever possible: it is always possible.".
Korte Dalai Lama quote: Be kind whenever possible: it is always possible.


If you don’t love yourself, you cannot love others.
Als je niet van jezelf houdt, kun je niet van anderen houden.

There is no benefit in worrying whatsoever.
Zorgen maken heeft geen enkel nut.

Without an enemy you cannot practice tolerance and without tolerance you cannot build a sound basis of compassion.
Zonder vijand kun je geen tolerantie beoefenen en zonder tolerantie kun je geen solide basis van mededogen opbouwen.

Give the ones you love wings to fly, roots to come back and reasons to stay.
Geef degenen van wie je houdt vleugels om te vliegen, roots om terug te komen en redenen om te blijven.

If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.
Als je denkt dat je te klein bent om een verschil te maken, probeer dan te slapen met een mug.

My religion is very simple: my religion is kindness.
Mijn religie is heel eenvoudig: mijn religie is vriendelijkheid.

A good friend who points out mistakes and imperfections and rebukes evil is to be respected as if he reveals the secret of some hidden treasure.
Een goede vriend die wijst op fouten en onvolkomenheden en het kwaad berispt, moet worden gerespecteerd alsof hij het geheim van een verborgen schat onthult.

All suffering is caused by ignorance: people inflict pain on others in the selfish pursuit of their own happiness or satisfaction.
Al het lijden wordt veroorzaakt door onwetendheid: mensen brengen anderen pijn in het egoïstische streven naar hun eigen geluk of voldoening.

There are only two days in the year that nothing can be done: one is called yesterday and the other is called tomorrow.
Er zijn maar twee dagen in het jaar dat er niets gedaan kan worden: de ene heet gisteren en de andere morgen.

Share your knowledge: it is a way to achieve immortality.
Deel je kennis: het is een manier om onsterfelijkheid te bereiken.

The goal is not to be better than the other man but your previous self.
Het doel is niet om beter te zijn dan de ander maar je vorige zelf.

When you think everything is someone else’s fault, you will suffer a lot, but when you realize that everything springs only from yourself, you will learn both peace and joy.
Wanneer je denkt dat alles de schuld van iemand anders is, zul je veel lijden, maar wanneer je je realiseert dat alles alleen uit jezelf voortkomt, zul je zowel vrede als vreugde leren.

From a certain point of view our real enemy, the true troublemaker, is inside.
Vanuit een bepaald oogpunt zit onze echte vijand, de ware onruststoker, van binnen.


Optimism doesn’t mean that you are blind to the reality of the situation, it means that you remain motivated to seek a solution to whatever problems arise.
Optimisme betekent niet dat je blind bent voor de realiteit van de situatie, het betekent dat je gemotiveerd blijft om een oplossing te zoeken voor alle problemen die zich voordoen.

Through violence, you may solve one problem but you sow the seeds for another.
Door middel van geweld kun je het ene probleem oplossen, maar je zaait de zaden voor een ander.

Every day, think as you wake up “I am fortunate to be alive, I have a precious human life and I am not going to waste it”.
Denk elke dag als je wakker wordt: “Ik heb het geluk dat ik leef, ik heb een kostbaar menselijk leven en ik ga het niet verspillen”.

Happiness is the highest form of health.
Geluk is de hoogste vorm van gezondheid.

Remember that not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck.
Vergeet niet dat niet krijgen wat je wilt soms een wonderlijke meevaller is.

The world doesn’t belong to leaders, the world belongs to all humanity.
De wereld is niet van leiders, de wereld is van de hele mensheid.

Anger, hatred and jealousy never solve problems. Only affection, concern and respect can do that.
Woede, haat en jaloezie lossen nooit problemen op. Alleen genegenheid, zorg en respect kunnen dat doen.

Never give up: no matter what is happening, no matter what is going on around you, never give up.
Geef nooit op: wat er ook gebeurt, wat er ook om je heen gebeurt, geef nooit op.

Smile if you want a smile from another face.
Glimlach als je een glimlach van een ander gezicht wilt.

As you breathe in, cherish yourself and as you breathe out, cherish all beings.
Als je inademt, koester jezelf en als je uitademt, koester dan alle wezens.

A truly compassionate attitude toward others does not change even if they behave negatively or hurt you.
Een echt medelevende houding ten opzichte van anderen verandert niet, zelfs niet als ze zich negatief gedragen of je pijn doen.

Nine times fail, nine times try again.
Negen keer mislukt, negen keer opnieuw proberen.

Material development only gives us sensory pleasure, but to be lastingly happy we need to develop our minds: we need calm minds.
Materiële ontwikkeling geeft ons alleen zintuiglijk plezier, maar om blijvend gelukkig te zijn, moeten we onze geest ontwikkelen: we hebben een kalme geest nodig.Herfstbladeren op de grond met daaroor de Dalai Lama quote: "There are only two days in the year that nothing can be done: one is called yesterday and the other is called tomorrow.".
Wijze Dalai Lama quote: There are only two days in the year that nothing can be done: one is called yesterday and the other is called tomorrow.


The true hero is one who conquers his own anger and hatred.
De ware held is iemand die zijn eigen woede en haat overwint.

If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion.
Als je wilt dat anderen gelukkig zijn, beoefen dan compassie. Als je gelukkig wilt zijn, beoefen dan compassie.

Our prime purpose in this life is to help others and if you can’t help them, at least don’t hurt them.
Ons belangrijkste doel in dit leven is om anderen te helpen en als je ze niet kunt helpen, doe ze dan in ieder geval geen pijn.

People take different roads seeking fulfillment and happiness: just because they’re not on your road doesn’t mean they’ve gotten lost.
Mensen nemen verschillende wegen op zoek naar vervulling en geluk: alleen omdat ze jouw weg niet kiezen, betekent niet dat ze verdwaald zijn geraakt.

The more you are motivated by love, the more fearless and free your action will be.
Hoe meer je gemotiveerd wordt door liefde, hoe onbevreesder en vrijer je actie zal zijn.

To be aware of a single shortcoming within oneself is more useful than to be aware of a thousand in someone else.
Je bewust zijn van een enkele tekortkoming in jezelf is nuttiger dan je bewust zijn van duizend in iemand anders.

Hatred expressed as anger will lead to destructive action, compassion expressed as anger leads to positive change.
Haat uitgedrukt als woede zal leiden tot destructieve actie, mededogen uitgedrukt als woede leidt tot positieve verandering.

Open your arms to change but don’t let go of your values.
Open je armen voor verandering, maar laat je waarden niet los.

Our visit to this planet is short, so we should use our time meaningfully, which we can do by helping others wherever possible.
Ons bezoek aan deze planeet is kort, dus we moeten onze tijd zinvol gebruiken, hetgeen we kunnen doen door anderen waar mogelijk te helpen.

The roots of all goodness lie in the soil of appreciation.
De wortels van alle goedheid liggen in de bodem van waardering.

A heart full of love and compassion is the main source of inner strength, willpower, happiness and mental tranquility
Een hart vol liefde en mededogen is de belangrijkste bron van innerlijke kracht, wilskracht, geluk en mentale rust

It is our collective and individual responsibility to preserve and tend to the world in which we all live.
Het is onze collectieve en individuele verantwoordelijkheid om de wereld waarin we allemaal leven te behouden en te verzorgen.

When you talk you are only repeating something you already know, but if you listen you may learn something new.
Als je praat, herhaal je alleen iets dat je al weet, maar als je luistert, kun je iets nieuws leren.


Anger, jealousy, impatience and hatred are the real troublemakers: with them problems cannot be solved.
Woede, jaloezie, ongeduld en haat zijn de echte onruststokers: daarmee zijn problemen niet op te lossen.

The time of greatest gain in wisdom and inner strength is often the time of greatest difficulty.
De tijd van de grootste winst in wijsheid en innerlijke kracht is vaak de tijd van de grootste moeilijkheid.

We have to make a sustained effort, again and again, to cultivate the positive aspects within us.
We moeten een aanhoudende inspanning leveren, keer op keer, om de positieve aspecten in ons te cultiveren.

In the practice of tolerance one’s enemy is the best teacher.
In de praktijk van tolerantie is iemands vijand de beste leraar.

The best way to resolve any problem in the human world is for all sides to sit down and talk.
De beste manier om elk probleem in de menselijke wereld op te lossen, is dat alle partijen gaan zitten en praten.

Through difficult experiences life sometimes becomes more meaningful.
Door moeilijke ervaringen krijgt het leven soms meer betekenis.

Don’t ever mistake my silence for ignorance, my calmness for acceptance or my kindness for weakness: compassion and tolerance are not a sign of weakness but a sign of strength.
Verwar mijn stilte nooit met onwetendheid, mijn kalmte met acceptatie of mijn vriendelijkheid met zwakte: mededogen en tolerantie zijn geen teken van zwakte, maar een teken van kracht.

Happy people build their inner world, unhappy people blame their outer world.
Gelukkige mensen bouwen hun innerlijke wereld, ongelukkige mensen geven hun buitenwereld de schuld.

When you practice gratefulness, there is a sense of respect towards others.
Wanneer je dankbaarheid beoefent, is er een gevoel van respect voor anderen.

If you have to choose between being kind and being right, choose being kind and you will always be right.
Als je moet kiezen tussen aardig zijn en gelijk hebben, kies er dan voor om aardig te zijn en je zult altijd gelijk hebben.

The ultimate source of happiness is not money and power but warm-heartedness.
De ultieme bron van geluk is niet geld en macht maar hartelijkheid.

When we make mistakes, we cannot turn the clock back and try again, all we can do is use the present well.
Wanneer we fouten maken, kunnen we de klok niet terugdraaien en het opnieuw proberen, het enige wat we kunnen doen is het heden goed gebruiken.

Know the rules well so you can break them effectively.
Ken de regels goed zodat je ze effectief kunt overtreden.Spinnenweb met dauwdruppers met daarvoor de Dalai Lama quote: "Anger, jealousy, impatience and hatred are the real troublemakers: with them problems cannot be solved.".
Krachtige Dalai Lama quote: Anger, jealousy, impatience and hatred are the real troublemakers: with them problems cannot be solved.


Remember that the best relationship is one in which your love for each other exceeds your need for each other.
Vergeet niet dat de beste relatie er een is waarin je liefde voor elkaar groter is dan je behoefte aan elkaar.

What is love? Love is the absence of judgment.
Wat is liefde? Liefde is de afwezigheid van oordeel.

In order to carry a positive action we must develop a positive vision.
Om een positieve actie uit te voeren, moeten we een positieve visie ontwikkelen.

Forget the failures, keep the lessons.
Vergeet de mislukkingen, bewaar de lessen.

A simple smile, that’s the start of opening your heart and being compassionate to others.
Een simpele glimlach, dat is het begin van het openen van je hart en mededogen met anderen.

In our struggle for freedom truth is the only weapon we possess.
In onze strijd voor vrijheid is waarheid het enige wapen dat we bezitten.

Judge your success by what you had to give up in order to get it.
Beoordeel je succes aan de hand van wat je moest opgeven om het te krijgen.

Do not let the behavior of others destroy your inner peace.
Laat het gedrag van anderen je innerlijke vrede niet vernietigen.

The ultimate authority must always rest with the individual’s own reason and critical analysis.
De uiteindelijke autoriteit moet altijd berusten bij de eigen rede en kritische analyse van het individu.

There are always problems to face but it makes a difference if our minds are calm.
Er zijn altijd problemen om onder ogen te zien, maar het maakt een verschil als onze geest kalm is.

If you make others happy, you’ll be happy. If you make others unhappy, you’ll be miserable.
Als je anderen gelukkig maakt, zul je gelukkig zijn. Als je anderen ongelukkig maakt, zul je je ellendig voelen.

Choose to be optimistic: it feels better.
Kies ervoor om optimistisch te zijn: het voelt beter.

When you realize you’ve made a mistake, take immediate steps to correct it.
Wanneer je je realiseert dat je een fout hebt gemaakt, onderneem dan onmiddellijk stappen om deze te corrigeren.gepersonaliseerde tegeltjes met tekst, foto of spreuk bij Tegeltjes.comAndere populaire pagina’s

Martin Luther King quotes

Latijnse tattoo teksten

Chinese wijsheden

Inspirerende quotes