50+ Aristoteles QuotesAristoteles

Aristoteles leefde van 384 tot 322 voor Christus en was een Grieks filosoof en wetenschapper. Hij wordt beschouwd als één van de invloedrijkste klassieke filosofen in de westerse traditie.


Aristoteles quotes

Our problem is not that we aim too high and miss but that we aim too low and hit.
Ons probleem is niet dat we te hoog mikken en missen, maar dat we te laag mikken en raken.

Be a free thinker and don’t accept everything you hear as truth: be critical and evaluate what you believe in.
Wees een vrije denker en accepteer niet alles wat je hoort als waarheid: wees kritisch en evalueer waar je in gelooft.

Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime.
Geef een man een vis en je voedt hem een dag. Leer een man vissen en je voedt hem een leven lang.

A promise made must be a promise kept.
Een gedane belofte moet een nagekomen belofte zijn.

Anybody can become angry. That’s easy, but to be angry with the right person and to the right degree and at the right time and for the right purpose and in the right way, that is not within everybody’s power and is not easy.
Iedereen kan boos worden. Dat is makkelijk, maar boos zijn op de juiste persoon en in de juiste mate en op het juiste moment en voor het juiste doel en op de juiste manier, dat ligt niet binnen ieders macht en is niet eenvoudig.

If you would understand anything, observe its beginning and its development.
Als je iets zou willen begrijpen, observeer dan het begin en de ontwikkeling ervan.

Without friends no one would choose to live, though he had all other goods.
Zonder vrienden zou niemand ervoor kiezen om te leven, ondanks al zijn andere bezittingen.

He who cannot be a good follower cannot be a good leader.
Wie geen goede volgeling kan zijn, kan geen goede leider zijn.

The fool tells me his reason, the wise man persuades me with my own.
De dwaas vertelt me zijn reden, de wijze man overtuigt me met de mijne.

We should behave to our friends as we would wish our friends to behave to us.
We moeten ons tegenover onze vrienden gedragen zoals we zouden willen dat onze vrienden zich tegenover ons gedragen.

It is our choice of good or evil that determines our character not our opinion about good or evil.
Het is onze keuze voor goed of kwaad die ons karakter bepaalt, niet onze mening over goed of kwaad.

We become just by the practice of just actions, self-controlled by exercising self-control, and courageous by performing acts of courage.
We worden rechtvaardig door het beoefenen van rechtvaardige acties, zelfbeheersing door zelfbeheersing uit te oefenen en moedig door daden van moed uit te voeren.

Education is the best provision for old age.
Onderwijs is de beste voorziening voor ouderen.


The aim of the wise is not to secure pleasure but to avoid pain.
Het doel van de wijzen is niet om plezier veilig te stellen, maar om pijn te vermijden.

All that one gains by falsehood is, not to be believed when he speaks the truth.
Het enige dat iemand bereikt door leugens is niet te worden geloofd wanneer hij de waarheid spreekt.

It is impossible, or not easy, to alter by argument what has long been absorbed by habit.
Het is onmogelijk, of niet gemakkelijk, om met argumenten te veranderen wat lang door gewoonte is geabsorbeerd.

Love is composed by a single soul inhabiting two bodies.
Liefde wordt samengesteld door een enkele ziel die twee lichamen bewoont.

No one chooses what does not rest with himself but only what he thinks can be attained by his own act.
Niemand kiest wat niet bij hemzelf ligt, maar alleen wat hij denkt dat door zijn eigen daad kan worden bereikt.

The mass of mankind are evidently slavish in their tastes, preferring a life suitable to beasts.
De massa van de mensheid is duidelijk slaafs in hun smaak en geeft de voorkeur aan een leven dat geschikt is voor beesten.

All paid jobs absorb and degrade the mind.
Alle betaalde banen absorberen en degraderen de geest.

Greatness of spirit is accompanied by simplicity and sincerity.
Grootsheid van geest gaat gepaard met eenvoud en oprechtheid.

Probable impossibilities are to be preferred to improbable possibilities.
Waarschijnlijke onmogelijkheden verdienen de voorkeur boven onwaarschijnlijke mogelijkheden.

Quality is not an act, it is a habit.
Kwaliteit is geen daad, het is een gewoonte.

The quality of life is determined by its activities.
De kwaliteit van leven wordt bepaald door haar activiteiten.

Good habits formed at youth make all the difference.
Goede gewoonten gevormd bij de jeugd maken het verschil.

It is during our darkest moments that we must focus to see the light.
Het is tijdens onze donkerste momenten dat we ons moeten concentreren om het licht te zien.Roze bloesem met daarvoor de Aristoteles quote: "Our problem is not that we aim too high and miss but that we aim too low and hit.".
Wijze Aristoteles quote: Our problem is not that we aim too high and miss but that we aim too low and hit.


The best way to avoid envy is to deserve the success you get.
De beste manier om afgunst te voorkomen is om het succes dat je krijgt te verdienen.

Courage is the mother of all virtues because without it you cannot consistently perform the others.
Moed is de moeder van alle deugden, want zonder moed kun je de andere deugden niet consequent uitvoeren.

Happiness is at once the best, the noblest and the pleasantest of things.
Geluk is tegelijk het beste, het edelste en het aangenaamste der dingen.

What it lies in our power to do, it lies in our power not to do.
Wat het in onze macht ligt om te doen, ligt in onze macht om niet te doen.

Where the needs of the world and your talents cross, there lies your vocation.
Waar de behoeften van de wereld en je talenten elkaar kruisen, ligt je roeping.

You will never do anything in this world without courage: it is the greatest quality of the mind next to honor.
Je zult nooit iets in deze wereld doen zonder moed: het is de grootste kwaliteit van de geest naast eer.

Democracy arises out of the notion that those who are equal in any respect are equal in all respects: because men are equally free, they claim to be absolutely equal.
Democratie komt voort uit het idee dat degenen die in elk opzicht gelijk zijn, in alle opzichten gelijk zijn: omdat mensen even vrij zijn, beweren ze absoluut gelijk te zijn.

The intelligence consists not only in the knowledge but also in the skill to apply the knowledge into practice.
De intelligentie bestaat niet alleen uit de kennis, maar ook uit de vaardigheid om de kennis toe te passen in de praktijk.

Almost everything you do is the result of habit.
Bijna alles wat je doet is het resultaat van gewoonte.

Happiness depends upon ourselves.
Geluk hangt af van onszelf.

It seems that ambition makes most people wish to be loved rather than to love others.
Het lijkt erop dat ambitie ervoor zorgt dat de meeste mensen verlangen om geliefd te worden in plaats van van anderen te houden.

The more you know, the more you know you don’t know.
Hoe meer je weet, hoe meer je weet dat je het niet weet.

Educating the mind without educating the heart is no education at all.
Het opleiden van de geest zonder het hart op te voeden is helemaal geen opleiding.


Happiness is a quality of the soul, not a function of one’s material circumstances.
Geluk is een eigenschap van de ziel, niet een functie van iemands materiële omstandigheden.

At his best man is the noblest of all animals: separated from law and justice he is the worst.
Op zijn best is de mens de edelste van alle dieren: gescheiden van recht en rechtvaardigheid is hij de slechtste.

The weak are always anxious for justice and equality, the strong pay no heed to either.
De zwakken zijn altijd uit op rechtvaardigheid en gelijkheid, de sterken betalen geen aandacht aan beide.

Criticism is something we can avoid easily by saying nothing, doing nothing and being nothing.
Kritiek is iets dat we eenvoudig kunnen vermijden door niets te zeggen, niets te doen en niets te zijn.

Life is only meaningful when we are striving for a goal.
Het leven is alleen zinvol als we streven naar een doel.

Democracy is the form of government in which the free are rulers.
Democratie is de regeringsvorm waarin de vrijen heersers zijn.

The ideal man bears the accidents of life with dignity and grace, making the best of circumstances.
De ideale mens draagt de toevalligheden van het leven met waardigheid en gratie en maakt het beste van de omstandigheden.

No great genius has ever existed without some touch of madness.
Geen groot genie heeft ooit bestaan zonder een vleugje waanzin.

When pleasure is at the bar the jury is not impartial.
Als er plezier aan de bar is, is de jury niet onpartijdig.

Courage is the first virtue that makes all other virtues possible.
Moed is de eerste deugd die alle andere deugden mogelijk maakt.

All teaching and all intellectual learning come about from already existing knowledge.
Al het onderwijs en al het intellectuele leren komt voort uit reeds bestaande kennis.

Think as the wise men think, but talk like the simple people do.
Denk zoals de wijzen denken, maar praat zoals eenvoudige mensen doen.

The best things are placed between extremes.
De beste dingen worden tussen uitersten geplaatst.gepersonaliseerde tegeltjes met tekst, foto of spreuk bij Tegeltjes.com


Kaartje2go.nlAndere populaire pagina’s

Socrates quotes

Inspirerende quotes

Zes woorden verhalen

Liefdes quotes